Boston - Pet-Friendly Transportation

1

Boston MBTA

Boston, MA
The MBTA, the transportation system in Boston allows people to take their pets on the train.